• Demo Image
  • Demo Image
  • Demo Image

بیانیه مأموریت

تولید کالا با بهترین کیفیت

ایجاد بازگشت سرمایه برای سهامداران

رفتار مسئولانه در قبال کارمندان، مشتریان، رقبا و جامعه

کمک به توسعه فعالیتهای تحقیقات کاربردی از طریق تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی 

کمک به اقتصادی نمودن فعالیت های بخش کشاورزی از طریق طراحی و احداث کارخانجات و خطوط تولید پیشرفته صنایع تبدیلی و تکمیلی         

کاهش وابستگی فنی از طریق توسعه دانش مهندسی و ارتقای کیفیت تکنولوژی و انتقال آن

تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر متناسب با نیازهای فنی حوزه صنایع به ویژه بخش کشاورزی

راهبری شرکتها در راستای حضور مؤثر و فعال در پروژه های کشاورزی و امور مرتبط

شناسایی حوزه های جدید فعالیت در بخشهای مختلف صنایع و بهینه سازی آنها

کمک به چرخه اقتصاد مقاومتی با توسعه کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری